شناسنامه دانشگاههای غیردولتی - غیرانتفاعی ایران
ردیفنام دانشگاهاستانشهر
1دانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاصفهاناصفهان
2دانشگاه شیخ بهاییاصفهاناصفهان
3دانشگاه معارف قرآن و عترتاصفهاناصفهان
4دانشگاه امام صادق(ع)تهرانتهران
5دانشگاه اهل بیت(ع)تهرانتهران
6دانشگاه خاتمتهرانتهران
7دانشگاه سورهتهرانتهران
8دانشگاه عدالتتهرانتهران
9دانشگاه علم و فرهنگتهرانتهران
10دانشگاه مذاهب اسلامیتهرانتهران
11دانشگاه امام رضا(ع)خراسانمشهد

ردیفنام دانشگاهاستانشهر
12دانشگاه خیامخراسان رضویمشهد
13دانشگاه سجادخراسان رضویمشهد
14دانشگاه علوم اسلامی رضویخراسان رضویمشهد
15دانشگاه امیرالمومنین(ع)خوزستاناهواز
16دانشگاه ایوان کیسمنانایوان کی
17دانشگاه چابهارسیستان بلوچستانچابهار
18دانشگاه دانش البرزقزوینقزوین
19دانشگاه رجاءقزوینقزوین
20دانشگاه ادیان و مذاهبقمقم
21دانشگاه باقرالعلومقمقم
22دانشگاه علم وهنر یزدیزدیزد

ردیفنام دانشگاهاستانشهر
23
24دانشگاه جامعه المصطفیقمقم
25دانشگاه شهاب دانشقمقم
26دانشگاه علوم و معارف قرآنقمقم
27دانشگاه قرآن و حدیثقمقم
28دانشگاه مفیدقمقم
29دانشگاه شمالمازندرانآمل
30دانشگاه علامه محدث نوریمازندراننور
31دانشگاه علوم و فنونمازندرانبابل
32دانشگاه علم و هنر اردکانیزداردکان
33دانشگاه علم و هنر اشکدزیزداشکدز