شورای مرکزی اتحادیه دانشگاههاوموسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

رديف

نام و نام خانوادگي

دانشگاه/مؤسسه

سمت در دانشگاه/مؤسسه

سمت در شورا

1

دکتر علي آهون‌منش

موسسه صنعتي فولاد

رئيس

دبيرکل

2

دکتر مصطفي کواکبيان

موسسه فضيلت

عضو هيأت مؤسس

عضو

3

دکتر محمدحسين طيراني

دانشگاه خيام

رئيس

قائم مقام

4

آقاي اصغر نوروزي

موسسه ارشاد دماوند

قائم مقام

خزانه دار

5

دکتر سيدمحمدرضا ميلاني

موسسه نبي اکرم

رئيس

عضو

6

دکتر جابر صادقي

موسسه سراج

معاون

عضو

7

دکتر محمدرضا  امين ناصري

موسسه مهرآستان

رئيس

عضو

8

دکتر علي  حائريان

دانشگاه سجاد

رئيس

عضو

9

دکتر عباسعلي بهاري اردشيري

موسسه اديب مازندران

عضو هيأت مؤسس

عضو

10

دکتر علي تقي زاده

موسسه علامه قزويني

عضو هيأت مؤسس

عضو

11

آقاي حميد خوشگفتار

دانشگاه سوره

نماينده دانشگاه

عضو

12

دکتر جعفر ميرکتولي

موسسه گلستان

نماينده مؤسسه

عضو

13

دکتر رسول پيرمحمدي

موسسه آفاق

رئيس هيأت مؤسس

عضو

14

دکتر جهانگير بياباني

موسسه رجاء

عضو هيأت مؤسس

عضو

15

دکتر جعفر حسین زاده

موسسه باختر

رئيس هيأت مؤسس

عضو

16

دکتر غلامرضا بلالي

موسسه هشت بهشت

معاون آموزشي

عضو

17

دکتر عالي حسيني

موسسه ليان

رئيس

عضو

18

دکتر محمد داستانپور

موسسه کرمان

رئيس

عضو

18

دکتر محمد  اسدي

موسسه علامه جعفري

رئيس

19

دکتر خليل مطلب‌زاده

موسسه تابران

رئيس

عضو

20

دکنر موسي اسلامي

موسسه رهنما

رئيس

عضو

21

دکتر غلامرضا کياني

موسسه خزر

عضو هيأت مؤسس

بازرس

22

دکتر رضا انشايي

دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني

قائم مقام

بازرس علي البدل