فرم عضویت در اتحادیه

برای مطالعه اساسنامه ،دریافت فرم عضویت و فرم شناسنامه به صفحه زیر مراجعه نمایید.

لینک صفحه

نام موسسه / دانشگاه
نام و نام خانوادگی رئیس دانشگاه / موسسه
موبایل ریاست
تلفن مستقیم
وب سایت موسسه / دانشگاه
ایمیل
تاریخ درخواست
الصاق فرم عضویت تکمیل شده
الصاق فرم شناسنامه تکمیل شده