فرم عضویت در اتحادیه

برای مطالعه اساسنامه ،دریافت فرم عضویت و فرم شناسنامه به صفحه زیر مراجعه نمایید.

لینک صفحه

نام موسسه / دانشگاه
نام و نام خانوادگی رئیس دانشگاه / موسسه
موبایل ریاست
تلفن مستقیم
وب سایت موسسه / دانشگاه
ایمیل
تاریخ درخواست
الصاق فرم عضویت تکمیل شده
الصاق فرم شناسنامه تکمیل شده
پرداخت حق عضویت
سطح دوره
نوع دوره
دسته بندی دوره
نام دوره
شعبه (دانشکده)
کدنام دورهمدتاستادمبلغ (ریال)روز های تشکیل دورهظرفيتتوضیحات 
1حق عضویت سالانه10:00-- --6000000 999

2حق عضویت 6 ماهه:00-- --3000000 999