منطقه بندی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

نام

نام خانوادگی

منطقه

آقای حمید

خوشگفتار

1

دکتر کمال

متاجی

2

دکترجابر

صادقی

3

دکتر جهانگیر

بیابانی

4

دکتراسماعیل

رضایی

5

دکترغلامرضا

بلالی

6

دکترسید احمد

جنابعلی جهرمی

7

دکترمحمد

داستانپور

8

دکترحبیب الله

دعایی

9

دکترموسی

اسلامی

10