صفحه اخبار

کاندیداهای شورای مرکزی و بازرس اتحادیه

no picture

مشخصات کاندیداهای شورای مرکزی و بازرس اتحادیه

1. دکتر مطلب زاده-ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی تابران- کاندید شورای مرکزی

2. دکتر محمدرضا مباشری-ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خاوران- کاندید شورای مرکزی

3. دکتر رسول پیرمحمدی- ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی آفاق- کاندید شورای مرکزی

4. دکتر محمدرضا امین ناصری- ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مهر آستان-کاندید شورای مرکزی

5. دکتر عباسعلی بهاری اردشیری-ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ادیب مازنداران-کاندید شورای مرکزی

6. دکتر جعفر بی آزار-عضو هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کادوس- کاندید شورای مرکزی

7. دکتر جعفر میرکتولی-عضو هیأت علمی و دانشیار مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی گلستان-کاندید شورای مرکزی

8. دکتر کیوان اسکندری-معاونت مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی روزبهان- کاندید شورای مرکزی

9. دکتر محمد رعایایی اردکانی-عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کارون- کاندید شورای مرکزی

10 دکتر ابوالفضل قدیری مقدم- ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی حکیمان-کاندید بازرسی اتحادیه

11.دکتر حبیب الله دعایی-ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی اسرار- کاندید شورای مرکزی

12. دکتر محمدحسین طیرانی-ریاست دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی خیام-کاندید شورای مرکزی

13.دکتر علی حائریان اردکانی-ریاست دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی صنعتی سجاد-کاندید شورای مرکزی

14. دکتر اسماعیل مهاجر-معاون پژوهشی فناوری مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی گلستان- کاندید شورای مرکزی

15. دکتر اسماعیل رضایی- ریاست  مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی شهید رضایی-کاندید شورای مرکزی

16. دکتر غلامرضا بلالی-معاون آموزشی مؤسسه آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی هشت بهشت-کاندید شورای مرکزی

17.دکتر محمدرضا میلانی-ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نبی اکرم- کاندید شورای مرکزی

18. دکتر جابر صادقی-قائم مقام مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سراج- کاندید شورای مرکزی

19. دکتر یوسف عسکری نژاد- عضو هیأت مؤسس و امنای دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران- کاندید بازرسی اتحادیه

20. دکتر مجید طاولی- ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی احرار-کاندید شورای مرکزی

21. دکتر مهدی خواجوی-ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خراسان-کاندید بازرسی اتحادیه

22 دکتر غلامرضا کیانی- نماینده هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خزر-کاندید شورای مرکزی

0/00 0
  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1397/12/05
  • تعداد مشاهده : 1617 بار