اتحادیه دانشگاهها وموسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

1

آبان هراز

160

سهروردی

2

آپادانا

161

سوره-دانشگاه

3

آذرآبادگان

162

سیمای دانش

4

آرمان رضوی-خواهران

163

سینا

5

آفاق

164

شاندیز

6

آفرینش

165

شاهرود

7

آل طه-خواهران

166

شرق

8

آمل

167

شفق

9

آیندگان

168

شمال-دانشگاه

10

آیین کمال

169

شمس تبریزی

11

ابرار-خواهران

170

شمس گنبد

12

ابن یمین

171

شهاب دانش

13

اترک

172

شهریار

14

اجتهاد

173

شهید اشرفی اصفهانی-دانشگاه

15

احرار

174

شهید رضایی

16

اخلاق و تربیت

175

شیخ بهایی- دانشگاه

17

ادیان و مذاهب- دانشگاه

176

شیخ شهاب الدین محمود اهری

18

ادیب مازندران

177

صائب

19

ادیبان

178

صالحان

20

ارشاد

179

صبا

21

ارم

180

صبح صادق

22

اروندان

181

صدرالمتألهین-برادران

23

اسرار

182

صفاهان

24

اسوه

183

صنعتی فولاد

25

اشراق

184

صنعتی قائم

26

اصول الدین- دانشگاه

185

صنعتی مازندران

27

افضل کرمانی

186

صنعتی مراغه

28

اقبال لاهوری

187

طبرستان

29

الغدیر

188

طبری

30

المهدی مهر-خواهران

189

طلوع مهر

31

الوند

190

عبدالرحمن صوفی رازی

32

امام جواد(ع)

191

عدالت- دانشگاه

33

امام رضا(ع)- دانشگاه

192

عرفان

34

امام صادق(ع)- دانشگاه

193

عطار

35

امید

194

عقیق

36

امیرالمومنین(ع)- دانشگاه

195

علاءالدوله سمنانی

37

امین

196

علامه امینی

38

اندیشمند

197

علامه بحرالعلوم(بحرالعلوم)

39

اندیشه جهرم

198

علامه جعفری

40

اندیشه سازان نکا

199

علامه حلی

41

انرژی

200

علامه خویی

42

اهل بیت(ع)-دانشگاه

201

علامه دهخدا

43

اوج

202

علامه رفیعی

44

اکباتان(الموت)

203

علامه طبرسی(رایان دانش)

45

ایرانمهر

204

علامه فیض کاشانی

46

ایرانیان-الکترونیکی

205

علامه قزوینی

47

ایمان و اندیشه

206

علامه مجلسی

48

ایوان کی-دانشگاه

207

علامه محدث نوری-دانشگاه

49

باختر

208

علامه نایینی

50

باقرالعلوم- دانشگاه

209

علم آموزان افلاک(پلدختر)

51

برآیند

210

علم و فرهنگ- دانشگاه

52

برخط

211

علم و فرهنگ همدان(جهاد دانشگاهی)

53

بصیر

212

علم و فرهنگ کاشمر(جهاد دانشگاهی)

54

بعثت

213

علم و فن

55

بنیان

214

علم و فناوری شمس

56

بهار

215

علم و هنر اردکان -دانشگاه

57

بهاران

216

علم و هنر اشکدز-دانشگاه(جهاد دانشگاهی اشکدز)

58

بهاراندیشه

217

علم و هنر یزد-دانشگاه (جهاددانشگاهی یزد)

59

بهمنیار

218

علوم اسلامی رضوی- دانشگاه

60

بینالود

219

علوم پزشکی وارستگان

61

بینش و دانش

220

علوم قرآن و حدیث علامه مجلسی

62

بیهق

221

علوم و توسعه پایدار آریا

63

پارس

222

علوم و فناوری آریان(ایرانیکا)

64

پارس رضوی

223

علوم و فناوری سپاهان

65

پارسا

224

علوم و فنون خوارزمی قشم

66

پارسیان

225

علوم و فنون- دانشگاه

67

پاسارگاد

226

علوم و معارف قرآن کریم- دانشگاه

68

پرتو

227

عمران و توسعه (آبادانی و توسعه روستاها)

69

پردیسان

228

غزالی

70

پرندک

229

غیاث الدین جمشید کاشانی

71

پویا

230

فاران مهر دانش-الکترونیکی(مجازی)

72

پویش

231

فاطمیه

73

پویندگان دانش

232

فخر رازی

74

پیام

233

فخرالدین اسعد گرگانی

75

پیروزان

234

فراز

76

پیشتازان

235

فردوس

77

پیوند

236

فرزانگان

78

تابران

237

فرهمند

79

تابناک

238

فرهیختگان

80

تاکستان

239

فروردین

81

تجن

240

فضیلت

82

تعالی

241

فن و دانش

83

تفتان

242

فیض الاسلام-خواهران

84

تمیشان

243

قدر

85

توحید

244

قدیر

86

توران

245

قرآن و حدیث- دانشگاه

87

توس

246

قشم

88

توسعه دانش(بیان)

247

کادوس

89

جامعه المصطفی العالمیه-دانشگاه

248

کار-واحد خرمدره

90

جاوید

249

کار-واحد رفسنجان

91

جهاددانشگاهی اردبیل

250

کار-واحد قزوین

92

جهاددانشگاهی اصفهان

251

کارون

93

جهاددانشگاهی خوزستان

252

کاسپین

94

جهاددانشگاهی رشت

253

کاوش

95

جهاددانشگاهی کرمانشاه

254

کاویان

96

جویندگان علم

255

کبیرغرب

97

چابهار- دانشگاه بین المللی

256

کرمان (فنی)

98

حافظ شیراز

257

کسری

99

حکمت رضوی

258

کمال الملک

100

حکمت قم

259

کمیل

101

حکیم جرجانی

260

کوثر

102

حکیم طوس(فردوسی طوسی)

261

کوشیار

103

حکیم نظامی

262

کومش

104

حکیمان

263

کیش

105

خاتم-دانشگاه

264

گلستان

106

خاوران

265

گنجنامه

107

خراسان

266

گیل-برادران

108

خرد

267

لامعی گرگانی

109

خرد گرایان مطهر(مطهر)

268

لقمان حکیم

110

خزر

269

لیان

111

خوارزمی

270

ماد

112

خیام-دانشگاه

271

مارلیک

113

دارالعلم(مشاهیر)

272

مازیار

114

دارالفنون

273

مذاهب اسلامی-دانشگاه

115

دامون

274

مصباح

116

دانا

275

معارف قرآن و عترت- دانشگاه

117

دانش البرز-دانشگاه

276

معراج

118

دانش پژوهان پیشرو

277

معماری و هنر پارس

119

دانشستان

278

مغان

120

دانشوران

279

مفاخر

121

دیلمان

280

مفید- دانشگاه

122

راغب اصفهانی

281

مقدس اردبیلی

123

راه دانش

282

مهدعلم

124

راهبرد شمال

283

مهر کرمان

125

راهیان نوین دانش(راهیان نور)

284

مهرآستان

126

رایانه ای-الکترونیکی

285

مهرآیین

127

ربع رشیدی

286

مهراروند

128

رجاء

287

مهرالبرز- الکترونیکی

129

رحمان

288

مهرگان

130

رسالت-خواهران

289

مولانا

131

رسام-خواهران

290

مولوی

132

رشد دانش

291

میثاق

133

رشدیه

292

میرداماد

134

رضویه

293

میرعماد

135

رفاه-دانشکده- خواهران

294

میزان

136

رهپویان-خواهران

295

میعاد(هیمن)

137

رهجویان دانش

296

میلاد

138

رهنما

297

ناصرخسرو

139

رودکی

298

نبی اکرم

140

روزبه

299

نجف آباد

141

روزبهان

300

ندای دانش

142

زاگرس

301

نقش جهان

143

زند دانش گستر

302

نور دانش میمه

144

سارویه

303

نور طوبی- الکترونیکی

145

سازمان مدیریت صنعتی

304

نور هدایت

146

ساعی

305

نوین

147

سبحان

306

نیما

148

سبز

307

نیکان

149

سبلان

308

هاتف

150

سپهر

309

هدف

151

سجاد-دانشگاه

310

هدی-خواهران

152

سراج

311

هرمزان

153

سردار جنگل

312

هشت بهشت

154

سفیر دانش

313

هگمتانه

155

سلمان

314

هنر شیراز

156

سلمان فارسی کازرون(کازرون)

315

هنر و اندیشه اسلامی

157

سمنگان

316

هیرکانیا

158

سنا

317

وحدت

159

سناباد

318

یاسین