اعضای هیات رئیسه اتحادیه (دوساله97-96)
دکترعلی آهون منش - دبیرکل
دکتر حسین طیرانی - قائم مقام
حاج اقا اصغر نوروزی - خزانه دار
دکترغلامرضاکیانی - بازرس